Deze website is eigendom van BVBA Zoë & Zita met zetel: Bergstraat 101-2220 Heist-op-den- Berg, België.
Zoë & Zita biedt een collectie dagjurken, feestjurken, jumpsuits en accessoires aan.

Maatschappelijke zetel:
BVBA Zoë & Zita
Bergstraat 101
2220 Heist op den Berg
België

Telefoon Webshop : +32 (0)15689717
Bereikbaarheid: Vanaf dinsdag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur
E-mail adres: info@zoezita.be

Ondernemingsnummer: 0700781151
AXA bank REKENING : IBAN BE93 7512 0952 2767 , BIC: AXAB BE 22

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Zoë & Zita webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 
Op de Algemene Voorwaarden van BVBA Zoë & Zita is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop & betaling

 • De overeenkomst tussen Zoë & Zita en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Zoë & Zita gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald . Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Zoë & Zita behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Zoë & Zita bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Zoë & Zita geschiedt uitsluitend vooraf via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Zoë & Zita bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering & levertijden

 • De door Zoë & Zita opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 7 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 7 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Zoë & Zita levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg.
 • Levering geschiedt uitsluitend via BPOST tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van BPOST kan u vinden op volgende website: http://www.bpost.be/. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zoë & Zita is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Enkel producten die we effectief in stock hebben worden op de website getoond. Zoë & Zita doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan voorvallen door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Zoë & Zita u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. 

  De producten aangeboden door Zoë & Zita voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Zoë & Zita op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zoë & Zita is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd & retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Zoë & Zita heeft u volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking.
 • Er is geen herroepingsrecht wanneer het product niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte toestand verkeert. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt herroeping enkel voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Meer info VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.
  Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de koper. Meer info naar uitzonderingen van herroepingsrecht.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk (e-mail) of telefonisch kenbaar te maken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van een modelformulier. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren en retourneren (link) van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Zoë & Zita betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen die volgen op de herroeping terug. Dit bedrag omvat enkel de prijs van de aangekocht goederen.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • De koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.
 • In het geval de koper de producten terugbrengt in de Zoë & Zita winkel dient de koper het kassaticket dat hij daar ontvangt bij te houden.
 • Zoë & Zita volgt het http://www.ejustice.just.fgov.be
  De rechtstreekse kosten voor retourneren zijn ten laste van de koper.
  Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  Zoë & Zita
  Bergstraat 101
  2220 Heist op den berg

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering via email aan Zoë & Zita te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 • De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Zoë & Zita mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Zoë & Zita.
 • De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van de goederen. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van de goederen aan de consument. Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Zoë & Zita heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.
 • In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
  voor normale slijtage van het product, bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies, bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid, indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Zoë & Zita aangewezen derde, bij commercieel gebruik. 

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Zoë & Zita geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zoë & Zita niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Zoë & Zita heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zoë & Zita haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Zoë & Zita opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Zoë & Zita niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent.
 • Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zoë & Zita of rechthoudende derden. 

Vragen & klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Zoë & Zita behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.
 • Klachten kunnen ingediend worden door een mail te zenden naar info@zoezita.be

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Zoë & Zita, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Zoë & Zita levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Zoë & Zita de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Zoë & Zita kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
 • De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zoë & Zita geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Zoë & Zita kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  Zoë & Zita verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.